Technik spawalnictwa

PUNKTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
• język polski• język obcy• matematyka• fizyka

Ten profil kształcenia przeznaczony jest dla uczniów, którym zależy na zdobyciu uprawnień spawalniczych oraz nauce projektowania AUTOCAD. Średni personel nadzoru spawalniczego jest obecnie poszukiwany, więc ukończenie tej klasy otwiera wiele dróg zawodowej kariery.

Przedmiotem realizowanym w zakresie rozszerzonym jest matematyka.

Opis zawodu:

Technik spawalnictwa to zawód obecnie bardzo poszukiwany i ceniony na rynku pracy, co wynika z faktu, że spawanie odgrywa bardzo istotną rolę we współczesnej gospodarce. Metodami spawalniczymi łączy się nie tylko stal i inne metale, ale także tworzywa sztuczne, kompozyty i materiały ceramiczne. Technologie spawania wykorzystywane są przy produkcji oraz wykonywaniu różnych prac remontowych.

Technik spawalnictwa to przede wszystkim specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i wykonywania różnego rodzaju prac spawalniczych wykorzystywanych praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu. Jest to jednocześnie fachowiec, który dzięki znajomości różnych metod wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym przygotowany jest do wykonywania i naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Technik spawalnictwa zajmuje się organizowaniem, nadzorowaniem i wykonywaniem prac związanych z łączeniem, cięciem i zgrzewaniem materiałów oraz projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych.

Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:

Warunkiem uzyskania tytułu zawodowego – technika spawalnictwa – jest zdanie egzaminów zawodowych oraz pozytywne ukończenie szkoły ponadpodstawowej. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

Kwalifikacje: 
1. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi ( MEC.08 )
2. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych ( MEC.10 )

Po zakończeniu kształcenia uczeń powinien umieć:

 • organizować stanowiska do spajania, w tym spawania, zgrzewania i lutowania,
 • opracowywać instrukcje technologiczne spawania,
 • opracowywać instrukcje usuwania skutków odkształceń spawalniczych,
 • dobierać materiały dodatkowe do spawania,
 • projektować technologiczne procesy spawania,
 • wykonywać połączenia spawane i zgrzewane (w tym wykonywać spawanie i cięcie gazowe oraz spawanie łukowe),
 • kontrolować jakość wykonanych spoin,
 • przestrzegać przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych pojazdów mechanicznych, maszyn przemysłowych, maszyn rolniczych, taboru kolejowego;
 • w zakładach świadczących usługi spawalniczo-ślusarskie, instalacyjno-montażowe, naprawczo-konserwatorskie;
 • w górnictwie, przemyśle metalowym;
 • w stoczniach, przedsiębiorstwach produkujących sprzęt wodny;
 • w zakładach naprawczych infrastruktury transportowej;
 • w zakładach rzemieślniczych
 • w biurach projektowych jako konstruktor,
 • w placówkach naukowo-badawczych, uczelniach wyższych na stanowiskach technika lub laboranta.