Technik spawalnictwa

TECHNIK SPAWALNICTWA to kierunek kształcenia jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy nie tylko w kraju, ale także w Europie. Kładziemy nacisk zarówno na kształcenie teoretyczne jak i praktyczne przy współpracy z Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny (dawniej Instytut Spawalnictwa w Gliwicach) . Uczniowie tej klasy mają możliwość zdobycia uprawnień spawalniczych (MAG135 i 136, TIG141, spawanie elektrodami otulonymi MMA111). Najczęściej wybierane kierunki studiów po tym profilu: inżynier spawalnictwa, technologie spawalnicze.

PUNKTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
• język polski• język obcy• matematyka• fizyka

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie samochodowka_czarne_400.jpg

Przedmiot rozszerzony• matematyka
Przedmiot uzupełniający:• rysunek techniczny

Absolwent w zawodzie technik spawalnictwa może znaleźć zatrudnienie w budownictwie przemysłowym, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych, zakładach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali, na stanowiskach nadzoru technicznego, jako technolog, konstruktor, organizator przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, jako kontroler jakości, konserwator i pracownik z zakresu utrzymania ruchu, a także w zakładach świadczących usługi spawalniczo-ślusarskie, naprawczo-konserwatorskie; stoczniach itp..

JĘZYK ANGIELSKI
Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania znajomości języka, które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji lub przed rozpoczęciem roku szkolnego.

PAMIĘTAJ W REKRUTACJI

I. Jeśli jesteśmy szkołą pierwszego wyboru w dniach 06-12.07.2023 r. przynieś do szkoły:
1. Wydrukowany i podpisany przez Rodzica/Opiekuna prawnego wniosek (pobrany z platformy Nabór) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
2. Kopię świadectwa.
3. Kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
4. DOKUMENTY DODATKOWE DLA CHĘTNYCH: Deklaracja uczestnictwa w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego – pobierz wzór dokumentu.

II. Jeśli znalazłeś się na liście kandydatów zakwalifikowanych potwierdź swoją wolę nauki w naszej szkole i stań się częścią naszej Społeczności. W dniach 20-26.07.2023 r. zabierz ze sobą do szkoły:
1. Oryginał świadectwa.
2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty.
3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu – skierowanie wydawane przez sekretariat szkoły po wywieszeniu pierwszej listy zakwalifikowanych
4. Dwa zdjęcia.
5. Podpisaną przez Rodzica/Opiekuna prawnego klauzula RODO.

Praktyka zawodowa: odbywa się dwukrotnie podczas 5-letniego okresu kształcenia, tj. w klasie trzeciej i czwartej, w wymiarze po 4 tygodnie, 7 godzin dziennie. Praktyki mogą odbywać się w zakładach pracy o profilu działalności zgodnym z zawodem.

Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:
Warunkiem promocji z klasy do klasy lub ukończenia szkoły jest przystąpienie do egzaminu zawodowego z dwóch kwalifikacji przeprowadzanego w naszej szkole:
1. MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (egzamin przeprowadzany po trzeciej klasie)
2. MEC.10 Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych (egzamin przeprowadzany po czwartej klasie)

Więcej o zawodzie technik spawalnictwa

Technik spawalnictwa to zawód obecnie bardzo poszukiwany i ceniony na rynku pracy, co wynika z faktu, że spawanie odgrywa bardzo istotną rolę we współczesnej gospodarce. Metodami spawalniczymi łączy się nie tylko stal i inne metale, ale także tworzywa sztuczne, kompozyty i materiały ceramiczne. Technologie spawania wykorzystywane są przy produkcji oraz wykonywaniu różnych prac remontowych.

Technik spawalnictwa to przede wszystkim specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i wykonywania różnego rodzaju prac spawalniczych wykorzystywanych praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu. Jest to jednocześnie fachowiec, który dzięki znajomości różnych metod wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym przygotowany jest do wykonywania i naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Technik spawalnictwa zajmuje się organizowaniem, nadzorowaniem i wykonywaniem prac związanych z łączeniem, cięciem i zgrzewaniem materiałów oraz projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych.