Branżowa Szkoła II Stopnia


Technik mechanik

Jeśli jesteś absolwentem Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik monter maszyn i urządzeń lub operator obrabiarek skrawających lub ślusarz? Przyjdź do nas i kontynuuj swoją naukę.

Kształcenie trwa dwa lata i odbywa się w formie zaocznej (piątek od godziny 15.10 i sobota od godziny 8.00, co 2 tygodnie). Umożliwi Ci nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji oraz uzyskanie wykształcenia średniego branżowego, a po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskanie dyplomu technika. Da Ci możliwość zdawania egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu  świadectwa dojrzałości kontynuacji kształcenie na studiach wyższych.

W Branżowej Szkole II Stopnia realizowana jest kwalifikacja MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. Nauczysz się:

  1. organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,
  2. nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.
Jeżeli jednak uczyłeś się w innych zawodach np.: blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, mechatronik lub innym i chcesz zdobyć tytuł technika zapraszamy najpierw na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy.