Rekrutacja – terminy postępowania

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO


Złożenie wniosku o przyjęcie na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół dla dorosłych i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły wraz z dokumentami, z wyłączeniem szkół, w których przeprowadza się sprawdzian uzdolnień kierunkowych lub predyspozycji w danym zawodzie.

od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00


Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół dla dorosłychw których przeprowadza się sprawdzian uzdolnień kierunkowych lub predyspozycji w danym zawodzie.

od 17 maja 2021 r.
do 31 maja 2021 r.
do godz. 15.00


Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych lub predyspozycji
w danym zawodzie

do 17 czerwca 2021 r.


Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wymaganych do postępowania rekrutacyjnego na daną formę kształcenia

do 14 lipca 2021 r.
do godz. 15.00


Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 14 lipca 2021 r.


Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych
w oświadczeniach.

do 21 lipca 2021 r.


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22 lipca 2021 r.


Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

do 26 lipca 2021 r.


Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

do 30 lipca 2021 r.


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 2 sierpnia 2021 r.
do godz. 14.00


Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 sierpnia 2021 r.


Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia


Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia


Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia