Rekrutacja – terminy postępowania

Terminy postępowania rekrutacyjnego
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty – zobacz dokument.


TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO


Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

od 15 maja 2023 r. do 20 czerwca 2023 r. do godziny 15.00


Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) do wszystkich innych typów szkół.

od 15 maja 2023 r. do 20 czerwca 2023 r. do godziny 15.00


Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sportowych lub predyspozycji w danym zawodzie.

31 maja 2023 r. (I termin) lub 06 czerwca 2023 r (II termin).


Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00


Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej lub predyspozycji w danym zawodzie.

I termin do 14 czerwca 2023 r.; II termin do 7 lipca 2023 r.


Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

do 12 lipca 2023 r.


Dostarczenie kopii świadectwa oraz wyników egzaminu ósmoklasisty do szkoły I wyboru celem przeprowadzenie weryfikacji dokumentów

od 6 do 12 lipca 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

19 lipca 2023 r.


Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 15 maja 2023 r. do 24 lipca 2023 r.


Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 20 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r. do godz. 15.00


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

27 lipca 2023 r. do godz. 14.00