Rekrutacja – terminy postępowania

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO


Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

od 16 maja 2022r. do 31 maja 2022r. do godz. 15.00


Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) do wszystkich innych typów szkół.

od 16 maja 2022r. do 20 czerwca 2022r. do godz. 15.00


Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sportowych lub predyspozycji w danym zawodzie.

07 czerwca 2022 r. i 14 czerwca 2022 r (II termin).


Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

od 24 czerwca 2022r. do 13 lipca 2022r. do godz. 15.00


Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej lub predyspozycji w danym zawodzie.

I termin do 17 czerwca 2022 r.; II termin do 8 lipca 2021 r.


Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

do 13 lipca 2022 r.


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

21 lipca 2022 r.


Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 16 maja 2022 r. do 25 lipca 2022 r.


Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 22 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29 lipca 2022 r. do godz. 14.00