Technik chłodnictwa i klimatyzacji

TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI to zawód, w którym uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne związane z montażem oraz uruchamianiem instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. Uczą się, w jaki sposób je obsługiwać, naprawiać, konserwować oraz oceniać ich stan techniczny. Kierunek kształcenia jest odpowiedzią na zgłaszane przez pracodawców zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę oraz gwarantuje ciągły rozwój w dynamicznie rozkwitającej się branży technicznej. Najczęściej wybierane kierunki studiów po tym profilu: chłodnictwo i klimatyzacja.

PUNKTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
• język polski• język obcy• matematyka• fizyka

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie samochodowka_czarne_400.jpg

Przedmiot rozszerzony• matematyka
Przedmiot uzupełniający:• rysunek techniczny

Absolwent w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji może prowadzić własną działalność gospodarczą, a także pracować w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, nadzoru, serwisu, konserwacji, napraw urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz odnawialnych źródłach energii np. pomp ciepła. Mogą oni znaleźć też zatrudnienie w przemyśle farmaceutycznym, przetwórstwie i produkcji żywności, dużych obiektach handlowych i usługowych, studiach telewizyjnych, centrach przetwarzania danych, bankach, teatrach, salach koncertowych i obiektach sportowych, szpitalach a także przy serwisowaniu klimatyzacji w pojazdach samochodowych.

JĘZYK ANGIELSKI
Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania znajomości języka, które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji lub przed rozpoczęciem roku szkolnego.

PAMIĘTAJ W REKRUTACJI

I. Jeśli jesteśmy szkołą pierwszego wyboru w dniach 03-05.07.2024 r. przynieś do szkoły:
1. Wydrukowany i podpisany przez Rodzica/Opiekuna prawnego wniosek (pobrany z platformy Nabór) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
2. Kopię świadectwa.
3. Kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
4. DOKUMENTY DODATKOWE DLA CHĘTNYCH: Deklaracja uczestnictwa w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego – pobierz wzór dokumentu.

II. Jeśli znalazłeś się na liście kandydatów zakwalifikowanych potwierdź swoją wolę nauki w naszej szkole i stań się częścią naszej Społeczności. W dniach 15-19.07.2024 r. zabierz ze sobą do szkoły:
1. Oryginał świadectwa.
2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty.
3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu – skierowanie wydawane przez sekretariat szkoły po wywieszeniu pierwszej listy zakwalifikowanych
4. Dwa zdjęcia.
5. Podpisaną przez Rodzica/Opiekuna prawnego klauzula RODO.

Praktyka zawodowa: odbywa się dwukrotnie podczas 5-letniego okresu kształcenia, tj. w klasie trzeciej i czwartej, w wymiarze po 4 tygodnie, 7 godzin dziennie. Praktyki mogą odbywać się w zakładach pracy o profilu działalności zgodnym z zawodem.

Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:
Warunkiem promocji z klasy do klasy lub ukończenia szkoły jest przystąpienie do egzaminu zawodowego z dwóch kwalifikacji przeprowadzanego w naszej szkole:
1. ELE.03. Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepłach (egzamin przeprowadzany po trzeciej klasie)
2. ELE.04. Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła (egzamin przeprowadzany po czwartej klasie).