Kryteria punktowania

Kryteria punktowania

PUNKTY ZA ŚWIADECTWO
Ocena celująca18 punktów
Ocena bardzo dobra17 punktów
Ocena dobra14 punktów
Ocena dostateczna8 punktów
Ocena dopuszczająca2 punkty
Świadectwo ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem7 punktów
Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu
3 punkty
Za osiągnięcia z zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo
punkty za najwyższe osiągnięcie w tych zawodach, z tym że maksymalna
liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi:
18 punktów
RAZEM100 punktów
PUNKTY ZA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY (podawane w procentach)
Wynik z języka polskiego100% x 0,35 = 35 punktów
Wynik z matematyki100% x 0,35 = 35 punktów
Wynik z języka obcego nowożytnego100% x 0,3 = 30 punktów
RAZEM100 punktów