Deklaracja zgodności

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

  • Data publikacji strony internetowej: luty 2020
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.10.2020

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń:

a) brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych

b) brak opisów alternatywnych i tytułów dla obrazków

Deklarację zaktualizowano dnia 21.10.2020, ostatni przegląd i aktualizacja zgodnie z załączonym dokumentemhttp://www.szkolasamochodowkawejherowo.pl/wp-content/uploads/2020/10/WALIDACJA-pdf-1.pdf – raportem z wynikami przeglądu dostępności.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

e- mail: wordpress@pzs4-samochodowka.pl

nr tel. 58 6722415

Za rozpatrywanie skarg i wniosków odpowiada: Jakub Hope

W żądaniu należy wskazać: stronę lub element strony, której dotyczy żądanie oraz zaproponować dogodną formę udostępnienia informacji, których żądanie dotyczy. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia. W przypadku gdy niemożliwe jest zagwarantowanie dostępności – w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

W przypadku niedotrzymania podanych terminów lub odmowy realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną do

Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ul.Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo

e- mail: sekretariat@pzs4-samochodowka.pl

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie treści na stronie są na bieżąco sprawdzane i w miarę możliwości aktualizowane oraz uzupełniane o elementy, które pozwolą na jak najlepsze spełnienie warunków ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych- Dz.U. 2019 poz.848.

UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  1. W budynku szkoły – w jej nowej części – znajduje się winda.

2. Na parkingu znajdują się dwa miejsca postojowe dla niepełnosprawnych.

3. W starej części szkoły znajduje się schodołaz.

4. Szkoła posiada także platformę dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

5. Szkoła dysponuje 7 toaletami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych.