Deklaracja dostępności

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

  • Data publikacji strony internetowej: luty 2020
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.12.27

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

a) brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych,
b) zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
c) brak opisów alternatywnych i tytułów dla obrazków.

Deklarację zaktualizowano dnia 2024.03.23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona spełnia wymagania w 95,51%,

a także załączono raport w wynikami przeglądu dostępności ze strony: https://validator.utilitia.pl/  załączając dokument: 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Skok, sekretariat@pzs4-samochodowka.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48 672 24 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W żądaniu należy wskazać: stronę lub element strony, której dotyczy żądanie oraz zaproponować dogodną formę udostępnienia informacji, których żądanie dotyczy. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia. W przypadku, gdy niemożliwe jest zagwarantowanie dostępności – w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA:

W przypadku niedotrzymania podanych terminów lub odmowy realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną do: Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo, e- mail: sekretariat@pzs4-samochodowka.pl

INFORMACJE DODATKOWE:

Wszystkie treści na stronie są na bieżąco sprawdzane i w miarę możliwości aktualizowane oraz uzupełniane o elementy, które pozwolą na jak najlepsze spełnienie warunków ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych- Dz.U. 2019 poz.848.

UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. W budynku szkoły – w jej nowej części – znajduje się winda.
2. Na parkingu znajdują się dwa miejsca postojowe dla niepełnosprawnych.
3. W starej części szkoły znajduje się schodołaz.
4. Szkoła posiada także platformę dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
5. Szkoła dysponuje 7 toaletami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych.