Rekrutacja – przeliczanie punktów


JAK PRZELICZAĆ PUNKTY?

Maksymalna liczba punktów, które może uzyskać uczeń wynosi 200. W ich skład wchodzi:
– 100 punktów za egzamin ósmoklasisty,
– 100 punktów łącznie za oceny na świadectwie z klasy ósmej oraz dodatkowe osiągnięcia.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY


Uczniowie otrzymują wyniki z poszczególnych testów w procentach, które są przeliczane na liczbę punktów. Mnożnik przeliczeniowy dla poszczególnych testów jest następujący:
– język polski – mnożnik 0,35,
– matematyka – mnożnik 0,35,
– język obcy – mnożnik 0,3.


ŚWIADECTWO


W rekrutacji brane są pod uwagę tylko 4 przedmioty. Obowiązkowo język polski i matematyka oraz 2 przedmioty wskazane w postępowaniu rekrutacyjnym przez szkołę ponadpodstawową. Dlatego warto zwrócić szczególną uwagę w klasie ósmej na wyniki z tych przedmiotów, które będą potrzebne Wam w procesie rekrutacyjnym. Ile punktów, za jaką ocenę?

 • celującej – przyznaje się 18 punktów,
 • bardzo dobrej – przyznaje się 17 punktów,
 • dobrej – przyznaje się 14 punktów,
 • dostatecznej – przyznaje się 8 punktów,
 • dopuszczającej – przyznaje się 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – przyznaje się 7 punktów.

PRZELICZANIE NA PUNKTY SZCZEGÓLNYCH OSIĄGNIĘĆ:

Zawody wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty.

 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się5 punktów.

Zawody wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim.

 • tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
  – przyznaje się 10 punktów,
 • tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
  – przyznaje się 4 punkty,
 • tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
  – przyznaje się 3 punkty.

Zawody wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty.

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
  przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  – przyznaje się 5 punktów,
 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego
  – przyznaje się 7 punktów,
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  – przyznaje się 5 punktów,

tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

Zawody wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim.

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
  – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
  – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
  – przyznaje się 5 punktów,
 • tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
  – przyznaje się 7 punktów,
 • tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  – przyznaje się 3 punkty,
 • tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  – przyznaje się 2 punkty.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

PRZELICZANIE NA PUNKTY AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu  – przyznaje się 3 punkty.

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkimsą przyjmowani w pierwszej kolejności do szkoły.