Branżowa Szkoła II Stopnia nr 2

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

 BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 2 ( DWULETNIA) –  nauka w szkole umożliwia zdobycie tytułu technika ( po zdaniu egzaminów) i uzyskanie świadectwa dojrzałości ( po zdaniu egzaminów).

KSZTAŁCENIE PROWADZIMY W FORMIE ZAOCZNEJ – ZAJĘCIA BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY W PIĄTKI I SOBOTY CO DWA TYGODNIE.

15 CZERWCA – 10 LIPCA 2020 GODZ. 15:00  – wydrukowanie i uzupełnienie elektronicznego wniosku o przyjęcie do szkoły i wrzucenie go do skrzynki. Jeśli kandydat posiada świadectwo ukończenia szkoły, to może złożyć jego kserokopię razem z wypełnionym wnioskiem. DOKUMENTY NALEŻY UMIEŚCIĆ W KOPERCIE ORAZ PODPISAĆ IMIENIEM I NAZWISKIEM.

Skrzynka znajduje się na parterze  budynku szkoły ( główne wejście). Wniosek można pobrać tutaj wniosek do szkoły

 Do Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 przyjmujemy  absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli naukę w tym typie szkoły od roku 2012/2013 oraz absolwentów  szkół branżowych I stopnia. Kształcimy w kwalifikacji TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I TECHNIK MECHANIK.  Przyjmujemy absolwentów, którzy kształcili się na kierunkach:

 mechanik pojazdów samochodowych – docelowo technik pojazdów samochodowych

elektromechanik pojazdów samochodowych – docelowo technik pojazdów samochodowych

 ślusarz – docelowo technik mechanik

 10 LIPCA 2020 GODZ. 15:00 –  ostateczny termin złożenia dokumentów  wraz z kserokopią świadectwa ukończenia szkoły.

  Dokumenty powinny się znajdować w zaklejonej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem kandydata.

4 SIERPNIA GODZ. 15:00 – czas na   uzupełnienie wniosku o  dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów wymaganych do postępowania rekrutacyjnego na daną formę kształcenia.

4 SIERPNIA –  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i złożonych dokumentów, potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

11 SIERPNIA –  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta ( burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

12 SIERPNIA – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 13 SIERPNIA DO 18 SIERPNIA – GODZ. 15:00 – Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu ( kandydaci samodzielnie zgłaszają się do lekarza, by uzyskać zaświadczenie lekarskie) oraz dwóch zdjęć legitymacyjnych. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły.

19 SIERPNIA  do godz. 15:00 –  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

DO 22 SIERPNIA – wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 3 dni od otrzymania uzasadnienia  odmowy przyjęcia – wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły – dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji do szkół dla dorosłych można kierować na adres: rekrutacjadorosli@pzs4-samochodowka.pl