„Najlepsi technicy” uczą się od najlepszych w kraju !!!

W piątek 14 lutego 2020 r. podpisano umowę o współpracy Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Umowę w imieniu naszej placówki podpisała Pani Dyrektor mgr Anna Wilk, a ze strony Uczelni Pan Dziekan prof. dr hab. inż. Adam Barylski, w ramach umowy strony zobowiązywały się do:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pg_poziome_logo_kolor_male-1024x201.jpg
  • współpracy przy realizacji zajęć laboratoryjnych i warsztatowych w ramach projektu 3.3.1 RPO WP 2014-2020 „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, uwzględniającej potrzeby subregionalnego i regionalnego rynku pracy”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego cele to:
  • umożliwienie kontaktu uczniów Szkoły z Uczelnią;
  • umożliwienie wybranym uczniom Szkoły brania udziału w prelekcjach, prezentacjach, spotkaniach informacyjnych, konferencjach i sympozjach, które są organizowane na Uczelni;
  • umożliwienie studentom oraz doktorantom Uczelni przeprowadzania badań naukowych w laboratoriach Szkoły;
  • umieszczanie na stronach internetowych Uczelni i Szkoły oraz materiałach promocyjnych informacji o zakresie współpracy i podejmowanych wspólnie inicjatywach;
  • promowanie Uczelni wśród uczniów poprzez m.in. rozpowszechnianie oferty edukacyjnej Uczelni.

Należy podkreślić, że podczas realizacji dwóch projektów (PROJEKT 3.3.1. RPO WP 2014-2020.” Jakość edukacji zawodowej” i PROJEKT 4.1 RPO WP 2014-2020 oraz „Infrastruktura ponadgimnazjalna szkół zawodowych” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej nasza placówka współpracowała już z  dwiema uczelniami wyższymi tj. Wydziałem Mechaniczno-Elektrycznym Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Instytutem Inżynierii Systemów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Olsztynie.

Obecnie nadszedł czas, aby najlepsi „technicy mechanicy” w powiecie wejherowskim uczyli się od najlepszych studentów i nauczycieli akademickich w kraju. Politechnika Gdańska została w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego sklasyfikowana jako drugi uniwersytet badawczy w kraju. Pod względem publikacji naukowych oraz  jakości kształcenia wyżej oceniono tylko Uniwersytet Warszawski (https://www.gov.pl/web/nauka/bohaterowie-konkursu-idub-czyli-najlepsze-uczelnie-w-kraju).

Na efekty tej nowej współpracy nie trzeba będzie długo czekać, bo już w  bieżącym tygodniu uczniowie naszej szkoły odwiedzą mury tej szacownej uczelni.

Od poniedziałku do czwartku (17-20.02.2020 r.) uczniowie posiadający uprawnienia spawalnicze z klas: 3 TM, 4 TM i 4 TPSa, będą badać metodami nieniszczącymi ( tj. rentgenowskimi, ultradźwiękowymi i penetracyjnymi) jakość wykonanych przez siebie złączy spawanych. Dodatkowo ci z tych uczniów, którzy zdobywają kwalifikacje w zawodzie technik mechanik będą zapoznawać się z nowoczesnymi metodami programowania maszyn sterowanych numerycznie (CNC) z wykorzystaniem technik komputerowego wspomagania projektowania i komputerowego wspomagania wytwarzania (CAD\CAM).

Natomiast w najbliższy piątek, 21.02.2020 r. uczniowie klas 1TMp, 1 TMg i 2 TM będą uczestniczyć w zajęciach z zakresu badania własności materiałów (statyczna próba rozciągania i ściskania, próba skręcania oraz badanie udarności próbek), sterowania pneumatycznego i hydraulicznego oraz zapoznają się z metodyką badań z zakresu techniki cieplnej i klimatyzacyjnej.

Author: Administrator