Dostawa urządzenia do programowania/mapowania sterowników i ramy probierczej do pracowni montażu i obsługi peryferyjnych instalacji samochodowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie

znak sprawy: PZS4.070.3.2.2.5.2019.EC
w ramach projektu 4.1: Projekt 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych:
„Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI NA PODST. ART. 67 UST 1 PKT 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

Author: Maciej Skok